Eymard-Baptistehoeve
Geert Verpoorten
Hoog Kattenbos 17
3920 Lommel

Tel/Fax: +32 (0) 11 555 523
GSM: +32 (0) 472 701 367

Lidmaatschap en algemene voorwaarden vzw zorg- en belevingsboerderij
het Groeiveld

 

De ondergetekenden

vzw zorg- en belevingszorgboerderij het Groeiveld

contactpersoon:           Geert Verpoorten
adres:                          Hoog Kattenbos 17
postcode:                    3920
woonplaats:                 Lommel
land:                            Belgiё
telefoonnummer:           0032 472 701 367 en 0032 468 003 169
e-mailadres:                  vzwhetgroeiveld@gmail.com
IBAN-nummer:              BE 87 7310 4827 9194
BTW-nummer:              BE 0739 918 275


Toegetreden lid vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld

naam:                          
adres:                         
postcode:                   
woonplaats:
telefoonnummer:
e-mailadres:     
whatsapp-nummer:                  

 

Lidgeld
Voor 50 euro per maand kan je als persoon of als gezin vriend van de vzw worden. De 50 euro per maand dient betaald te worden via automatische maandelijkse betalingsopdracht op IBAN-nummer BE 87 7310 4827 9194.

Hoe werkt het?
Je betaalt per maand 50 euro lidgeld dat wordt omgezet in bonnen: 1 bon is 1 euro, een halve bon in 0,5 euro. Het bedrag van 50 euro per maand komt overeen met 50 bonnen. Een volledig jaar lid zijn wil zeggen 12 maanden * 50 euro/maand = 600 euro = 600 bonnen:

-         Aan elke groente, elk kleinfruit en kruid kan een bepaald aantal bonnen worden besteed afhankelijk van de productie en het tijdstip van de oogst. Dit wordt meegedeeld in een whatsapp-groep. Enkel de beheerders van de vzw kunnen berichten plaatsen in deze groep;

-         De bonnen kunnen ook worden ingezet voor evenementen op de belevingsboerderij en voor de opvang en/of begeleiding van kinderen, jongeren of volwassenen op de zorgboerderij. De evenementen worden ook aangekondigd via de whatsapp-groep;

-         Indien je niet altijd zelf wil of kan komen oogsten, kan je toch lid worden, dan wordt er voor je geoogst en klaargezet. Het doel is wel dat je betrokken wordt bij de beleving van de natuur;

-         Bonnetjes kunnen worden opgespaard en dus ook in een nieuwe maand worden ingezet. Zo kan je je lidmaatschap optimaal benutten.


Openingsuren
Tijdens de uren van de zorg- en belevingsboerderij is de zelfoogsttuin open en ben je van harte welkom om te komen oogsten. Gelieve de openingsuren strikt op te volgen met respect voor ons allen die dit project mogelijk maken. Ook wij, de dieren en de planten verdienen de nodige rust.  

Openingsuren van 1 april tot 31 oktober:

maandag tot vrijdag      9.00 tot 18.00 uur
zaterdag                       9.00 tot 14.00 uur

Op woensdagen, zaterdagen en zondagen worden regelmatig speciale evenementen georganiseerd, waarbij je betrokken wordt bij het zaaien, planten en onderhouden van gewassen en het verzorgen van onze dieren.

Vanaf november tot april zullen er minder groenten en geen kleinfruit te oogsten zijn, dan zal de nadruk meer komen te liggen op beleving met de dieren en andere evenementen. In die periode zullen de openingsuren ook aangepast worden afhankelijk van het aantal leden, de te oogsten groenten en de evenementen die plaatsvinden.

Openingsuren van 1 november tot 31 maart:

dinsdag tot vrijdag        9.00 tot 17.00 uur
zaterdag                       9.00 tot 14.00 uur

Bij hittedagen bij een temperatuur vanaf 30 graden mag er enkel geoogst worden volgens de oogsturen die worden gecommuniceerd in de whatsapp-groep. Dit om de planten te beschermen tegen oogstschade en ook om de kwaliteit te garanderen van het geoogste product.

Indien je de biologische groenten, kleinfruit en kruiden niet (altijd) zelf wil of kan oogsten, kan je toch lid worden en dan wordt het voor je geoogst en klaargezet. Het doel is wel dat je betrokken wordt bij de beleving van de natuur.

Via een whatsapp-groep worden de leden van vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld wekelijks op de hoogte gehouden van de groenten, kruiden en kleinfruit die op dat moment geoogst kunnen worden. Ook worden hier evenementen aangekondigd. Enkel de vzw kan berichten plaatsen in deze groep.

Algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld en ook op de uitbater van het land- en tuinbouwbedrijf de Lommelsehoevewinkel met als BTW-nummer BE 0863 183 105.

 

1.     Recht op ontbinding:

-       Stopzetting en ontbinding is als toegetreden lid met de bijbehorende betaling op ieder moment mogelijk zonder opzegtermijn en opzegvergoeding. Voor betalingen die nog niet volbracht zijn van voor de stopzetting wordt een factuur in rekening gebracht en bij laattijdige betaling ook 25 euro administratiekosten en nalatigheidsinteresten (3 %). Voor iedere nieuwe maand die begonnen is, zal ook het daar bijbehorende lidgeld moeten betaald worden;

 

-       vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en de samenwerking stop te zetten zonder dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen die dit met zich kan mee brengen;

 

-       er worden geen lidgelden terugbetaald.

2.     Ieder lid verbindt zich ertoe elke wijziging van diens administratieve gegevens zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan hetgroeiveld@gmail.com. Indien wijzigingen niet tijdig worden doorgegeven, kan vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet bezorgen van noodzakelijke informatie.

 

3.     Het zelfoogsten gebeurt volgens de richtlijnen van vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld. Er wordt enkel geoogst wat op dat moment toegelaten is, ook naar hoeveelheid met respect voor de andere zelfoogstleden.

 

4.     Al de toegetreden leden houden zich aan de veiligheidsvoorschriften die nodig zijn om de veiligheid van zowel zichzelf en ieder ander persoon, dier en plant te waarborgen. Hierbij volgen ze de richtlijnen op die door vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld, de Lommelsehoevewinkel of iedere andere instantie van dierenwelzijn en voedselveiligheid opgelegd worden.

 

5.     Zowel de natuur als de aanwezige planten en dieren worden met respect behandeld. Iedere vorm van vernielzucht, verontreiniging en beschadiging zal worden beboet. We hebben het recht om de nodige camerabewaking te voorzien.

 

6.     Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vanuit vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld. Noch vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld noch de Lommelsehoevewinkel is verantwoordelijk voor ongevallen en alles wat hier met in verband staat.
Ieder toegetreden lid is verplicht een BA-verzekering te hebben, wat behoort tot de standaard verzekeringen.

 

7.     vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld/de Lommelsehoevewinkel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant of deelnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld/ de Lommelsehoevewinkel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

8.     Ieder toegetreden lid die andere personen meebrengt naar de zelfoogsttuin of naar evenementen is verantwoordelijk voor deze perso(o)n(en) en voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Ook voor beschadigingen die deze perso(o)n(en) aanrichten, ligt de verantwoordelijkheid bij het aangesloten lid.

 

9.     Enkel de plaatsen die toegankelijk zijn voor het oogsten van de groenten, kleinfruit en kruiden mogen betreed worden. Bij evenementen mogen enkel de voor het publiek opengestelde gebouwen betreed worden. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Het is niet toegestaan om dieren te laten rondlopen in de tuinen en gebouwen.

 

10.  vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld/de Lommelsehoevewinkel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

11.  Er mogen geen producten, zaden, planten, meststoffen enzovoort gebruikt worden waar geen toestemming voor is gegeven en die het certificaat van de biologische landbouw in gevaar kunnen brengen. Het niet opvolgen van deze richtlijn zal zware boetes met zich meebrengen ten laste voor de perso(o)n(en) of de verantwoordelijke voor deze perso(o)n(en) die deze overtreding begaat.

 

12.  Indien bestellingen er producten niet tijdig opgehaald worden en er kwaliteitsverlies of totaal verlies is, zullen deze producten toch worden aangerekend volgens het bonnensysteem of de prijs die op dat moment hanteerbaar was.

 

13.  Om de gewassen de juiste groeiomstandigheden te geven zal op momenten beregening opstaan en zijn er werkzaamheden op het land nodig. Soms kunnen hierdoor tijdelijk bepaalde producten niet geoogst worden. Graag hiervoor uw begrip.

 

14.  Oogstresten mogen enkel achter gelaten worden op de daarvoor aangewezen plaatsen, ander afval mag niet achtergelaten worden.

 

15.  Het parkeren van de voertuigen en fietsen moet op de afgesproken plaatsen gebeuren zodat dit in veiligheid kan verlopen. vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld/de Lommelsehoevewinkel is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.

 

16.  Het voederen van de dieren is niet toegestaan, enkel als hier een uitdrukkelijke goedkeuring voor is.

 

17.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

18.  Indien er foto’s worden genomen tijdens zelfoogstmomenten of evenementen mogen deze gebruikt worden op de website en ieder (social)mediakanaal dat rechtstreeks verband houdt met vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld/de Lommelsehoevewinkel. Indien u dit niet wenst, gelieve dit te vermelden bij het ondertekenen van dit intern reglement.

19.  vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen zoveel mogelijk vooraf aan de leden worden meegedeeld. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, o.a. via mededelingen in de whatsappgroep van de zelfoogsttuin.

 

20.  Rechten van de klant of deelnemer uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld. Anderen laten oogsten op naam van de deelnemer is toegestaan mits de voorwaarden gerespecteerd worden.

 

21.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

22.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechter in het arrondissement waar vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

23.  De werking van het bonnensysteem en de berekening van de geoogste producten zullen in de toekomst geёvalueerd en verder geoptimaliseerd worden.

 

24.  Het materiaal dat gebruikt zal worden voor de oogst van de producten zal in de toekomst verder worden uitgebreid. Gelieve alle materiaal terug te zetten op de hiervoor bestemde plaatsen.

 

25.  Ieder zelfoogstlid mag erop toekijken dat de richtlijnen door ieder ander lid en zelfoogstpersoon opgevolgd worden zoals voorgeschreven.

 

 

Toestemming beeld en geluid

Foto’s, filmpjes e.d. mogen niet worden verspreid zonder toestemming van vzw
zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld.

Hier aanvinken indien u vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld GEEN toestemming geeft om foto’s te maken tijdens uw aanwezigheid in de zelfoogsttuin of tijdens evenementen op de zorg- en belevingsboerderij en te plaatsen in of op (sociale) media.

 

 

Begindatum zelfoogst: ...............................

 

Overeengekomen te ............................... (plaats)          ............................... (datum)

 

 

vzw zorg- en belevingszorgboerderij
het Groeiveld

 

 

 

...............................            (handtekening)

 

 ...............................   
(naam toegetreden lid)

 

 

 

...............................            (handtekening)